הדפס
חיפוש באתר

הצעות לתקני חשבונאות


הצעה לשיפור תקנים קיימים - 2017 (ב) (תקינה ישראלית)

בהצעה לשיפור תקנים קיימים - 2017 (ב) (תקינה ישראלית) מציעה הוועדה המקצועית: (א) להתאים את תקן חשבונאות מספר 19, מסים על ההכנסה לתקן חשבונאות בינלאומי 12, (ב) להתאים את תקן חשבונאות מספר 27, רכוש קבוע לתקן חשבונאות בינלאומי 16, (ג) להתאים את תקן חשבונאות מספר 30, נכסים בלתי מוחשיים לתקן חשבונאות בינלאומי 38.


הצעה לשיפור תקנים קיימים - 2017 (א) (תקינה ישראלית)

בהצעה לשיפור תקנים קיימים - 2017 (א) (תקינה ישראלית) מציעה הוועדה המקצועית לתקן את גילוי דעת מספר 69 (והנוסח המשולב של גילוי דעת מספר 69 ותקן חשבונאות מספר 5), על מנת להבהיר שהכנסות מהעברות חד צדדיות שטרם התקבלו עד לתאריך הדוח יוכרו כהכנסות או כתוספות לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה רק אם קיים מידע למועד אישור הדוחות הכספיים לפרסום לפיו נוצרה הבטחה של הנותן נכון לתאריך הדוח והמתייחסת לתקופת הדוח והתרומה התקבלה בפועל על ידי המלכ"ר עד למועד אישור הדוחות הכספיים לפרסום ובלבד שהתקבול אינו מותנה באירוע עתידי. תיקון מקביל יבוצע בתקן חשבונאות מספר 18 (מעודכן 2009) דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים. כמו כן, מוצע לבצע תיקון של טעויות סופר בתקן חשבונאות מספר 34, הצגת דוחות כספיים.


הצעה לתקן חשבונאות מספר 39

הטבות עובד

ההצעה לתקן קובעת את הטיפול החשבונאי ואת הגילוי לגבי כל הטבות העובד. תקן חשבונאות מספר 39 יחליף את גילוי דעת מספר 19, הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי זכאות עובדים לחופשה ואת גילוי דעת מספר 20, הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי פיצויי פיטורים, פיצויי פרישה ופנסיה.


מזכר לדיון - הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים - חלק א

המזכר לדיון כולל טיוטת הצעה לתקן בנושא הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים וכן טיוטת הצעה להבהרה בנושא איחוד ישויות למטרה מיוחדת. כמו כן כולל המזכר לדיון שאלות מנחות, שעליהן מבקשת הוועדה המקצועית תגובה.


מזכר לדיון - הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים - חלק ב

המזכר לדיון כולל טיוטת הצעה לתקן בנושא הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים וכן טיוטת הצעה להבהרה בנושא איחוד ישויות למטרה מיוחדת. כמו כן כולל המזכר לדיון שאלות מנחות, שעליהן מבקשת הוועדה המקצועית תגובה.