הדפס
חיפוש באתר

תגובה להצעות לתקני IFRS

הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה מקיימת דיונים בהצעות לתקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, בהצעות לתיקונים לתקנים ובהצעות לפרשנויות חדשות. בעקבות דיונים אלה מכין צוות המוסד לתקינה מכתבי תגובה להצעות לוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB). להלן מכתבי התגובה של הוועדה המקצועית: