הדפס
חיפוש באתר

תוספות לתקני IFRS

להלן התרגום לעברית של תקני דיווח כספי בינלאומיים ותיקונים לתקנים שמועד תחילתם חל לאחר 1 בינואר 2022. תרגום התקנים נבדק על ידי חברי ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית.

 


מסים נדחים המתייחסים לנכס והתחייבות הנובעים מעסקה יחידה

תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 12, מסים על ההכנסה - מאי 2021

התיקונים ייושמו לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר 2023 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר.


הגדרה של אומדנים חשבונאיים

תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 8, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות - פברואר 2021

התיקונים ייושמו לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר 2023 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר.


גילוי למדיניות חשבונאית

תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 1 - פברואר 2021

התיקונים ייושמו לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר 2023 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר.


סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא-שוטפות

תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגה של דוחות כספיים - ינואר 2020 ויולי 2020

התיקונים ייושמו למפרע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 8 לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר 2023 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר. הוועדה לתקני דיווח כספי בינלאומיים פרסמה הצעה לתיקון של תקן חשבונאות בינלאומי 1, המשנה את כללי הסיווג של התחייבויות עם אמות מידה פיננסיות שנכללו בפרסום זה. טרם פורסם תיקון סופי.


תקן דיווח כספי בינלאומי 17 חוזי ביטוח

ישות תיישם את תקן דיווח כספי בינלאומי 17 לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 או לאחריו. יישום מוקדם מותר לישויות אשר מיישמות את תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים במועד היישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 17 או לפניו.


תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28

מכירה או השקעה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה או עסקה משותפת שלו (תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28) כפי שתוקן על ידי מועד תחילה של התיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28 בחודש דצמבר 2015. מועד התחילה של התיקונים טרם נקבע.