הדפס
חיפוש באתר

פורסם שיפור תקנים קיימים - 2021 (תקינה ישראלית)

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את שיפור תקנים קיימים - 2021 (תקינה ישראלית)

שיפור תקנים קיימים - 2021 כולל תיקונים לתקן חשבונאות מספר 35, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, לתקן חשבונאות מספר 19, מסים על ההכנסה (וכן תיקון הנובע מכך לתקן חשבונאות מספר 34, הצגה של דוחות כספיים) ולתקן חשבונאות מספר 34, הצגה של דוחות כספיים.

התיקון לתקן חשבונאות מספר 35 מאפשר לחברה המיישמת את התקינה הישראלית ואשר מאמצת תקן דיווח כספי בינלאומי עדכני (או כלל מתוכו) בהתאם לסעיף 15א ליישם את הוראות המעבר שבתקן הדיווח הכספי הבינלאומי בעת אימוצו (ללא קשר אם האימוץ בוצע במועד התחילה או במועד מאוחר יותר).

התיקון לתקן חשבונאות מספר 19 והתיקון הנובע מכך לתקן חשבונאות מספר 34 מטרתם לבטל חוסר עקביות בסעיפים מסוימים לגבי הקביעה כי נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים יסווגו כנכסים לא שוטפים או כהתחייבויות לא שוטפות.

התיקון לתקן חשבונאות מספר 34 הוא על מנת להבהיר שיתאפשר סיווג של ההתחייבויות לזמן ארוך רק בגין הפרת אמות מידה פיננסיות של התחייבויות לזמן ארוך עד סוף תקופת הדיווח אשר תוקנו בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 54 לתקן חשבונאות מספר 34 עד למועד אישור הדוחות הכספיים ולא יתאפשר סיווג לזמן ארוך של הלוואות לזמן קצר (כולל חלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך) אשר לאחר סוף תקופת הדיווח (ולפני מועד אישור הדוחות הכספיים) מועד פירעונן נדחה לאחר 12 חודש מסוף תקופת הדיווח. 

התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2021 או לאחריו.

התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן - לחץ כאן.

 

חזרה לכל החדשות