הדפס
חיפוש באתר

פורסמה הנחיה מקצועית 2021/1 - הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים להתמודדות עם משבר הקורונה וגילוי לגבי סיוע ממשלתי

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה הנחיה מקצועית לגבי הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים להתמודדות עם משבר הקורונה וגילוי לגבי סיוע ממשלתי

בעקבות משבר הקורונה והשלכותיו על חברות רבות, גיבשה ממשלת ישראל תוכניות סיוע שונות לעסקים להתמודדות עם משבר הקורונה. תוכניות סיוע אלה כוללות מענקים מסוגים שונים (מענק עידוד תעסוקה ומענק המשך תעסוקה, מענק השתתפות בהוצאות קבועות, מענק מתקנים מלונאים בעקבות מגפת הקורונה ועוד), הלוואות בערבות המדינה, הלוואות בריביות מוטבות ועוד. לכל סוגי המענקים והסיוע שמציעה ממשלת ישראל נלווים תנאים מגוונים. במהלך שנת 2020 ועד למועד פרסום הנחיה מקצועית זו הוגשו בקשות רבות לקבלת מענקים. חלק מהבקשות נדחו, לעיתים אף לאחר קבלת המענק ולפיכך נדרשו החברות להחזירו.

חברות רבות נדרשו להתמודד עם סוגיות לעניין עיתוי ואופן ההכרה במענקים הממשלתיים השונים, אופן המדידה שלהם והגילוי הנדרש בגינם ובגין סיוע ממשלתי. פניות רבות הגיעו ללשכת רואי חשבון בישראל על מנת לסייע לאותן חברות בהתמודדות זו. לאור זאת, פנתה לשכת רואי חשבון בישראל למוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות על מנת שיפרסם כלים ועקרונות מנחים לטיפול החשבונאי בתוכניות הסיוע השונות להתמודדות עם משבר הקורונה.

ההנחיה המקצועית אושרה לאחרונה על ידי הוועדה המקצועית והיא מופיעה בתקינה ישראלית – הבהרות. לצפייה בהנחיה המקצועית - לחץ כאן.

 

חזרה לכל החדשות