הדפס
חיפוש באתר

שנת 2024

להלן הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה המקצועית בשנת 2024 אשר אושרו.

לפרסומים של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בנושא תקני דיווח כספי בינלאומיים אין מעמד של תקן או הבהרה והם אינם מחייבים.

 


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 2.1.24