הדפס
חיפוש באתר

פורסם תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021), כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021)

תקן זה מעדכן את תקן חשבונאות מספר 40 שפורסם באוגוסט 2020. העדכון נוגע לשירותים שהתקבלו ללא תמורה על ידי המלכ"ר. הוועדה המקצועית החליטה לאפשר הכרה בשירותים שהתקבלו ללא תמורה, חלף הדרישה להכיר רק בשירותים הדורשים מיומנות ומומחיות מקצועיים, וזאת בהתקיים יתר התנאים המפורטים בסעיף 68 לתקן וכן תנאי נוסף לפיו השירותים שהמלכ"ר היה נאלץ לרכשם בתמורה אילולא התקבלו הינם חיוניים לפעילויות הרגילות של המלכ"ר (ראה סעיפים ד1-ד7 למבוא לתקן). 

תקן זה מאגד את כללי החשבונאות והדיווח הכספי למלכ"רים ומחליף את גילוי דעת מספר 69 והתיקונים לו וכן את תקן חשבונאות מספר 9. התקן כולל שינויים רבים לעומת התקן הקיים (אשר מפורטים במבוא לתקן) כגון בכללי ההכרה בהכנסות של מלכ"רים (הכנסות מתרומות כולל נכסים ושירותים שהתקבלו ללא תמורה), בכללי ההכרה והמדידה של יצירות אמנות, נכסים היסטוריים ונכסים דומים, סיווג תזרימי מזומנים במסגרת דוח על תזרימי המזומנים ועוד. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2021 או לאחריו.  

התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן - לחץ כאן.

 

חזרה לכל החדשות