הדפס
חיפוש באתר

דוגמאות ליישום התקינה הישראלית

הנחיות ליישום התקינה הישראלית בעת אימוץ תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות

חברה שאימצה את תקן דיווח כספי בינלאומי 16 בהתאם לסעיף 15א לתקן חשבונאות מספר 35, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות נדרשת ליישם את תקני החשבונאות בשינויים המתחייבים.


קובץ דוגמאות ליישום התקינה הישראלית

דוגמאות ליישום תקן חשבונאות מספר 26, ליישום תקן חשבונאות מספר 7, ליישום תקן חשבונאות מספר 27 וליישום תקן חשבונאות מספר 35

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות החליט להכין קובץ דוגמאות זה על מנת לסייע ביישום תקני החשבונאות. הדוגמאות ממחישות את יישום תקני החשבונאות שבתוקף ביום 1 בינואר 2018. הדוגמאות משמשות מורה דרך למשתמשים ומבוססות על הבנה מסוימת של העובדות המתוארות בהן. יש לזכור כי יש להפעיל שיקול דעת בכל מקרה, בהתחשב בעובדות המקרה ובהנחות מסוימות הקיימות באותן נסיבות. במהלך התקופה הקרובה, המוסד לתקינה ימשיך בהכנת דוגמאות נוספות, אשר יוספו לקובץ זה.