הדפס
חיפוש באתר

הבדלים בין תקינה בינלאומית לישראלית

תוכנית לימודי החשבונאות הקיימת במוסדות להשכלה גבוהה ובחינות מועצת רואי חשבון כוללים אך ורק את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים. כפועל יוצא בוגרי לימודי החשבונאות אינם בקיאים בתקני החשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ובגילויי הדעת של לשכת רואי החשבון בישראל אשר אומצו על ידו. אולם בפרקטיקה חלק ניכר מעבודתם של מדווחים ושל רו"ח מבקרים עוסק בדוחות כספיים של חברות שחייבות בדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל.

כתוצאה מכך, עלה הצורך להכין חוברת שמטרתה זיהוי ההבדלים העיקריים בכללי ההכרה, המדידה וההצגה בין תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים לבין תקני החשבונאות בישראל.

חוברת הדרכה זו שהוכנה על ידי חברים ומשתתפים בוועדה המקצועית, מתנדבים נוספים וצוות המוסד לתקינה נועדה לסייע בזיהוי ההבדלים העיקריים כאמור, אך אינה מתיימרת להקיף את כלל ההבדלים בין התקינות בכל נושא, כך שיתכנו הבדלים נוספים מעבר לאלו הכלולים בחוברת. בחוברת נכללו הבדלים גם במקרים שבהם קיים סעיף בתקינה הבינלאומית, שאינו כלול בתקינה הישראלית. במקרה שבו קיים בתקינה הבינלאומית סעיף, שאינו קיים בתקינה הישראלית, על ישות לשקול ולקבוע את המדיניות החשבונאית שלה לטיפול בעסקאות בהן עוסק הסעיף בהתאם לתקן חשבונאות מספר 35 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות. בהתאם למידרג החשבונאי בתקן חשבונאות מספר 35, בהיעדר תקן ספציפי העוסק בנושא יש לבחון את קיומה של פרקטיקה מקובלת ובהיעדרה יש לבסס את המדיניות החשבונאית על תקנים קשורים ודומים ועל ההגדרות, הקריטריונים להכרה ועקרונות המדידה במסגרת המושגית. ישות יכולה גם להביא בחשבון פרסומים עדכניים של תקני דיווח כספי בינלאומיים. לפיכך, למרות שמצוין בחוברת כי מדובר בהבדל, יש אפשרות שישות תיישם את הוראות הסעיף מהתקינה הבינלאומית.

נדגיש כי היקף הגילוי הנדרש בתקינה הבינלאומית נרחב בהרבה לעומת היקף הגילוי הנדרש בתקינה הישראלית המיועדת לחברות פרטיות ולכן חוברת זו כוללת פירוט חלקי בלבד בקשר עם ההבדלים בדרישות הגילוי בין התקינות. לנוחיות הקוראים, בכל נושא מופיעה הפניה לסעיפים העוסקים בדרישות הגילוי בכל תקן.

החוברת "הבדלים בין תקינה בינלאומית לישראלית" הינה כלי עזר ואינה מהווה תחליף לקריאת התקנים במלואם.

ההשוואה מבוססת על תקני החשבונאות בישראל ועל תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים כשהם מעודכנים עד לחודש ינואר 2018, מבלי להביא בחשבון אימוץ מוקדם של תקני דיווח כספי בינלאומיים שטרם נכנסו לתוקף מחייב (כגון תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות ותקן דיווח כספי בינלאומי 17 חוזי ביטוח שמועד תחילתם המחייב הוא לאחר 1 בינואר 2018). ההשוואה אינה כוללת התייחסות לפרקטיקה הנהוגה בתקינה הבינלאומית או לפרקטיקה הנהוגה בישראל, אם פרקטיקה כזו לא עוגנה במסגרת תקן דיווח כספי בינלאומי או תקן חשבונאות ישראלי, לרבות הפרשנויות להם המפורסמות על ידי גופי התקינה האמורים. גם במקרים בהם קיימת פרקטיקה בתקינה מסוימת, אך אין הוראה במסגרת התקנים עצמם, צוין בהשוואה "אין התייחסות".

חוברת הבדלים בין תקינה בינלאומית לישראלית - 2018

חוברת הבדלים בין תקינה בינלאומית לישראלית - 2015