הדפס
חיפוש באתר

הבהרות


הנחיה מקצועית 2021-1

הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים להתמודדות עם משבר הקורונה וגילוי לגבי סיוע ממשלתי

בעקבות משבר הקורונה והשלכותיו על חברות רבות, גיבשה ממשלת ישראל תוכניות סיוע שונות לעסקים להתמודדות עם משבר הקורונה. תוכניות סיוע אלה כוללות מענקים מסוגים שונים (מענק עידוד תעסוקה ומענק המשך תעסוקה, מענק השתתפות בהוצאות קבועות, מענק מתקנים מלונאים בעקבות מגפת הקורונה ועוד), הלוואות בערבות המדינה, הלוואות בריביות מוטבות ועוד. לכל סוגי המענקים והסיוע שמציעה ממשלת ישראל נלווים תנאים מגוונים. במהלך שנת 2020 ועד למועד פרסום הנחיה מקצועית זו הוגשו בקשות רבות לקבלת מענקים. חלק מהבקשות נדחו, לעיתים אף לאחר קבלת המענק ולפיכך נדרשו החברות להחזירו. חברות רבות נדרשו להתמודד עם סוגיות לעניין עיתוי ואופן ההכרה במענקים הממשלתיים השונים, אופן המדידה שלהם והגילוי הנדרש בגינם ובגין סיוע ממשלתי. פניות רבות הגיעו ללשכת רואי חשבון בישראל על מנת לסייע לאותן חברות בהתמודדות זו. לאור זאת, פנתה לשכת רואי חשבון בישראל למוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות על מנת שיפרסם כלים ועקרונות מנחים לטיפול החשבונאי בתוכניות הסיוע השונות להתמודדות עם משבר הקורונה. מטרת הנחיה מקצועית זו היא לסייע לחברות לפתח מדיניות חשבונאית לטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים ולגילוי לגבי סיוע ממשלתי, שאינם בתחולה של תקני חשבונאות אחרים, להבהיר את דרישות הגילוי הרלוונטיות ולספק הנחיות יישום. הנחיה מקצועית זו תוקנה על ידי תקן חשבונאות מספר 45, הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי בתחילה מיום 1 בינואר 2023.


הנחיה מקצועית 2020-2

הטיפול החשבונאי בוויתורי חכירה שהוענקו בעקבות משבר הקורונה והגילוי הנדרש בגינם

בעקבות משבר הקורונה והשלכותיו על חברות רבות ברחבי העולם, מחכירים הפועלים במדינות שונות העניקו (או צפויים להעניק) לחוכרים ויתורים או הנחות לתקופה קצובה. ויתורי חכירה אלה הוענקו בצורות שונות, לרבות ויתור על תשלומי חכירה למספר חודשים, מעבר מתשלום קבוע לתשלום משתנה, דחיית תשלומי חכירה ועוד. פרסום זה עוסק בטיפול החשבונאי בוויתורי חכירה שהוענקו בעקבות משבר הקורונה ובגילוי הנדרש בגינם בדוחות הכספיים של חוכרים ומחכירים המיישמים את הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 17.


הנחיה מקצועית 2020-1

גילויים בדבר השפעת משבר הקורונה בדוחות הכספיים לתקופות המסתיימות עד וכולל 31 בדצמבר 2019


הנחיה מקצועית 98-1

הטיפול החשבונאי בעלויות הכרוכות בהתאמת תוכנת מחשב לשנת 2000

ההנחיה אינה רלוונטית כיוון שהאירועים והנסיבות שאליהם התייחסה ההנחיה חדלו להתקיים.


הנחיה מקצועית 98-2

גילוי בדוחות הכספיים לגבי אי ודאויות הנגרמות עקב סוגיית שנת 2000

ההנחיה אינה רלוונטית כיוון שהאירועים והנסיבות שאליהם התייחסה ההנחיה חדלו להתקיים.


הנחיה מקצועית 2000-1

גילוי בדוחות הכספיים לגבי אי הודאויות הנגרמות עקב סוגיית שנת 2000


הבהרה

הטיפול החשבונאי במסים על ההכנסה בגין השקעות בתאגידים מסוימים בעקבות תיקון מספר 132 לפקודת מס הכנסה

ההבהרה קובעת את הכללים לרישום נכס מס נדחה בגין הפרשים זמניים הניתנים לקיזוז, הנוצרים בגין השקעה בחברה מושקעת, המוצגת לפי העלות ובגין השקעה בחברה מוחזקת, המוצגת לפי שיטת השווי המאזני.


הנחיה מקצועית 04-1

הטיפול החשבונאי בהוצאות מסים על ההכנסה בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2003

ההנחיה קובעת כיצד יש לקבוע את הוצאות המסים בדוחות הכספיים לשנת 2003. מועד התחילה של הנחיה זו הוא 1 בינואר 2004. הנחיה זו תוקנה על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2014. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות.


הבהרה מספר 1

הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת, שאינה חברה בת 

ההבהרה בוחנת את השאלה אם יש לראות בהשקעה בחברה מוחזקת שאינה בת שעיקר נכסיה הם נכסים שאינם בתחולת תקן חשבונאות מספר 15, נכס שאינו בתחולת התקן. כמו כן, ההבהרה קובעת את הטיפול החשבונאי הנדרש בתקופות הדיווח העוקבות לתקופת הדיווח בה נדרשה החברה המחזיקה לראשונה ליצור הפרשה לירידת ערך בגין ההשקעה בחברה המוחזקת, שאינה בת. מועד התחילה של הבהרה זו הוא 1 בספטמבר 2003. הבהרה זו בוטלה על ידי תקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009) ירידת ערך נכסים בתחילה מיום 1 בינואר 2009.


הבהרה מספר 1 (מעודכן 2009)

הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת שאינה חברה בת 

הבהרה מספר 1 (מעודכן 2009) מחליפה את הבהרה מספר 1 שפורסמה בספטמבר 2003. ההבהרה עודכנה על מנת להתאימה להוראות הבהרה מספר 10. ההבהרה מתייחסת לסוגיית התחולה של תקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009) על השקעה בחברה כלולה שמרבית נכסיה אינם בתחולת התקן וכן לטיפול החשבונאי בהשקעה בחברה כלולה בתקופות עוקבות לתקופה שבה הוכר הפסד מירידת ערך ההשקעה. מועד התחילה של הבהרה זו הוא 1 בינואר 2009. הבהרה זו תוקנה על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2014. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות.


הבהרה מספר 2

הטיפול החשבונאי בירידת ערך של מוניטין הנכלל בדוחות הכספיים של חברה מוחזקת שאינה חברה בת

ההבהרה קובעת את הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים של החברה המחזיקה בגין הפסד מירידת ערך מוניטין שהוכר בדוחות הכספיים של החברה המוחזקת שאינה חברה בת. מועד התחילה של הבהרה זו הוא 1 בינואר 2004. הבהרה זו בוטלה על ידי הבהרה מספר 6 הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים של חברה מוחזקת, שאינה חברה בת בתחילה מיום 1 בינואר 2005.


הבהרה מספר 3

הטיפול החשבונאי בירידת ערך של השקעה ביחידה מוחזקת אוטונומית, שאינה חברה בת

ההבהרה קובעת את הטיפול החשבונאי הנדרש בדוחותיה הכספיים של החברה המחזיקה בגין הפרשי תרגום שנוצרו והמתייחסים להפרשה לירידת ערך השקעה ביחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל. כמו כן, ההבהרה קובעת את הטיפול החשבונאי הנדרש בדוחותיה הכספיים של החברה המחזיקה בגין הפרשי תרגום במידה ואלה סווגו בעבר להון העצמי, בעת ביטול, חלקי או מלא, של ההפרשה לירידת ערך. מועד התחילה של הבהרה זו הוא 1 בינואר 2004. הבהרה זו בוטלה על ידי תקן חשבונאות מספר 13 (מתוקן) השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבח חוץ בתחילה מיום 1 בינואר 2008.


הבהרה מספר 4

תרגום הדוחות הכספיים לשקל ממטבע הדיווח שאינו השקל

ההבהרה קובעת את אופן התרגום של פריטים בדוחות הכספיים לשקל ממטבע הדיווח שאינו השקל ואת הגילוי הנדרש. מועד התחילה של הבהרה זו הוא 1 בינואר 2004. הבהרה זו בוטלה על ידי תקן חשבונאות מספר 13 (מתוקן) השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבח חוץ בתחילה מיום 1 בינואר 2008.


הבהרה מספר 5

בחינת קיום שליטה לעניין איחוד דוחות כספיים במצבים בהם לבעלי המניות המיעוט יש זכויות אישור או זכויות וטו 

ההבהרה קובעת אילו זכויות המוקנות לבעלי מניות המיעוט ייחשבו כנסיבות המונעות בעליל מבעל מניות הרוב את יישום השליטה בפועל, ולכן מונעות ממנו לאחד את הדוחות הכספיים של אותה חברה מוחזקת. ההבהרה מבהירה את הוראות גילוי דעת מספר 57, דוחות כספיים מאוחדים. מועד התחילה של הבהרה זו הוא 31 בדצמבר 2004. הבהרה זו תוקנה על ידי תקן חשבונאות מספר 41, גילויים בהקשר לצד קשור בתחילה מיום 1 בינואר 2020.


הבהרה מספר 6

הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים של חברה מוחזקת שאינה חברה בת 

ההבהרה קובעת את הטיפול החשבונאי הנדרש בדוחותיה הכספיים של החברה המחזיקה בגין הפסד מירידת ערך (או רווח מביטול הפסד מירידת ערך) שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה הכלולה. כמו כן, ההבהרה קובעת את הטיפול החשבונאי הנדרש בדוחותיה הכספיים של החברה המחזיקה בגין יתרות עודפי עלות המיוחסות ליחידות מניבות מזומנים או לנכסים המזוהים שערכם נפגם. מועד התחילה של הבהרה זו הוא 1 בינואר 2005. הבהרה זו בוטלה על ידי תקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009) ירידת ערך נכסים בתחילה מיום 1 בינואר 2009.


הבהרה מספר 6 (מעודכן 2009)

הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים של חברה מוחזקת שאינה חברה בת

הבהרה מספר 6 (מעודכן 2009) מחליפה את הבהרה מספר 6 שפורסמה בפברואר 2005. ההבהרה עודכנה על מנת להתאימה להוראות הבהרה מספר 10. ההבהרה מתייחסת לטיפול החשבונאי על ידי החברה המחזיקה בהפסד מירידת ערך נכסים שהוכר על ידי החברה המוחזקת וכן טיפול ביתרות עודפי העלות המיוחסים לחברה המוחזקת. ההבהרה מבהירה את הוראות תקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009). מועד התחילה של הבהרה זו הוא 1 בינואר 2009. הבהרה זה תוקנה על ידי תקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן) הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת ועל ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2006 ומיום 1 בינואר 2014, בהתאמה. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות.


הבהרה מספר 7

הטיפול החשבונאי בהטבות המס בגין הענקות של מכשירים הוניים לעובדים, שלא הוכרה בגינן הוצאה 

ההבהרה קובעת את הטיפול החשבונאי בהטבות מס בגין הענקות של מכשירים הוניים לעובדים, שלא הוכרה בגינן הוצאה. ההבהרה מבהירה את הוראות תקן חשבונאות מספר 19, מסים על ההכנסה. מועד התחילה של הבהרה זו הוא 1 בינואר 2005.


הבהרה מספר 8

דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו

ההבהרה קובעת מהם הסימנים שעל פיהם יש להחליט אם הישות תדווח על הכנסותיה על בסיס ברוטו או על בסיס נטו. ההבהרה מבהירה את הוראות תקן חשבונאות מספר 25. מועד התחילה של הבהרה זו הוא 1 בינואר 2008. הבהרה זו תבוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות בתחילה מיום 1 בינואר 2024.


הבהרה מספר 9

הכנסות מעסקאות תוכנה 

תנאי ההכרה בהכנסות מעסקאות תוכנה אינם שונים במהותם מתנאי ההכרה בהכנסות שנקבעו בתקן חשבונאות מספר 25. יחד עם זאת, עקב קיומם של מאפיינים ייחודיים לעסקאות תוכנה, עלה הצורך בפרסום הבהרה זו, הדנה בהכנסות מעסקאות תוכנה וזיהוי רכיבי עסקאות תוכנה וכן קובעת את אופן הבחינה של היבטים מסוימים של תנאי ההכרה בהכנסות. מועד התחילה של הבהרה זו הוא 1 בינואר 2006. הבהרה זו תוקנה על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2014. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. הבהרה זו תבוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות בתחילה מיום 1 בינואר 2024.


הבהרה מספר 10

הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה של חברה מוחזקת שאינה חברה בת

הבהרה זו פורסמה יחד עם תקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009) והיא מחליפה למעשה את הוראות סעיפים 112-111 לתקן חשבונאות מספר 15 המקורי. ההבהרה קובעת את עיתוי בחינת ירידת ערך של השקעה בחברה כלולה, אופן קביעת שווי השימוש של ההשקעה ואת אופן ההקצאה של הפסד מירידת ערך. השינוי העיקרי בהבהרה הוא שהפסד מירידת ערך של השקעה בחברה כלולה אינו מוקצה תחילה למוניטין, אלא מוקצה להשקעה בכללותה. לפיכך, אם חלה בתקופות עוקבות עלייה בערך ההשקעה, ההפסד מירידת ערך יבוטל במלואו או בחלקו. מועד התחילה של הבהרה זו הוא 1 בינואר 2009. הבהרה זו תוקנה על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2014. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות.