הדפס
חיפוש באתר

הצעות לתקני חשבונאות


הצעה לתקן חשבונאות מספר 45

הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי

ההצעה לתקן מבוססת על ההוראות העיקריות בתקן חשבונאות בינלאומי 20, הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי ובפרשנות מספר 10 של הוועדה המתמדת לפרשנויות, סיוע ממשלתי ללא קשר לפעילויות תפעוליות. ההצעה לתקן כוללת דרישות ספציפיות לגבי מענק להשתתפות ביציאות ומאפשר בחירת מדיוניות חשבונאית בין שתי חלופות. מעבר לכך ההצעה לתקן כוללת את ההבדלים הבאים לעומת התקן הבינלאומי: 1. התקן הבינלאומי מאפשר הצגה של מענק המתייחס לנכס כהכנסה נדחית או כניכוי מהערך בספרים של הנכס. מאחר שהכנסה נדחית אינה מקיימת את הגדרת התחייבות במסגרת המושגית, החליטה הוועדה המקצועית שלא לאפשר חלופה זו ולדרוש הצגה של מענק המתייחס לנכס כניכוי מהערך בספרים של הנכס. 2. התקן הבינלאומי מאפשר הצגה של מענק המתייחס להכנסה כחלק מרווח או הפסד, בנפרד, תחת כותרת כללית כגון "הכנסה אחרת" או כניכוי מהוצאות. תקן זה דורש מישות להציג מענק המתייחס להכנסה כניכוי מההוצאות המתייחסות, אם המענק הניתן באופן מזוהה ביחס להוצאות אלה. אחרת, המענק יוצג כהכנסה, בהתאם למהותו. 3. סף ההכרה בתקן הבינלאומי במענק ממשלתי הוא "ביטחון סביר". הפרשנות המיושמת בפרקטיקה למונח זה היא "צפוי, כלומר יותר סביר מאשר לא" (probable) . לפיכך, החליטה הוועדה המקצועית לעשות שימוש במונח "צפוי, כלומר יותר סביר מאשר לא" בתקן זה חלף המונח "ביטחון סביר". 4. תקן זה הרחיב את דרישות הגילוי מעבר לאלה הכלולות בתקן הבינלאומי. 5. התקן הבינלאומי פורסם בשנת 1983 והוא ערוך בצורה מיושנת וכולל סעיפים רבים שאילו הותקן כיום, היו סעיפים אלה נכללים בבסיס למסקנות, אם בכלל. סעיפים אלה לא אומצו בתקן זה. כמו כן, התקן הבינלאומי אינו כולל סעיף של מטרת התקן. בתקן זה נכלל סעיף כאמור. מועד התחילה המוצע של התקן הוא 1 בינואר 2023. יישום מוקדם יותר מותר.


מזכר לדיון - הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים - חלק א

המזכר לדיון כולל טיוטת הצעה לתקן בנושא הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים וכן טיוטת הצעה להבהרה בנושא איחוד ישויות למטרה מיוחדת. כמו כן כולל המזכר לדיון שאלות מנחות, שעליהן מבקשת הוועדה המקצועית תגובה.


מזכר לדיון - הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים - חלק ב

המזכר לדיון כולל טיוטת הצעה לתקן בנושא הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים וכן טיוטת הצעה להבהרה בנושא איחוד ישויות למטרה מיוחדת. כמו כן כולל המזכר לדיון שאלות מנחות, שעליהן מבקשת הוועדה המקצועית תגובה.