הדפס
חיפוש באתר

מאמרים ומצגות


חידושים בתקינה החשבונאית למלכ"רים

תקן חשבונאות מספר 40 - ינואר 2021


תקן חשבונאות מספר 40 דיווח כספי וכללי חשבונאות על ידי מלכ"רים

הרצאה זו הועברה על ידי רו"ח שרון מימון צדיק במסגרת יום עיון של לשכת רואי חשבון ב-20 בדצמבר 2020.


תקן חשבונאות מספר 40 דיווח כספי וכללי חשבונאות על ידי מלכ"רים

נכסים שהתקבלו ללא תמורה, שירותים שהתקבלו ללא תמורה, אוספים וביטול ההבחנה בין הגבלה זמנית לבין הגבלה קבועה

הרצאה זו הועברה על ידי רו"ח שרון מימון צדיק במסגרת כנס של לשכת רואי חשבון ב-3 בנובמבר 2020.


תקן חשבונאות מספר 40 דיווח כספי וכללי חשבונאות על ידי מלכ"רים

הכרה בהכנסות

הרצאה זו הועברה על ידי רו"ח יעל ג'רסי במסגרת כנס של לשכת רואי חשבון ב-3 בנובמבר 2020.


תקן חשבונאות מספר 40

דיווח כספי וכללי חשבונאות על ידי מלכ"רים - הכרה בתרומות

הרצאה זו הועברה במסגרת כנס של לשכת רואי חשבון ב-14 באוקטובר 2020.


מצגת על תקן חשבונאות בינלאומי 8

מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות ועל תקן חשבונאות בינלאומי 10, אירועים לאחר תקופת הדיווח

המצגת הועברה בפברואר 2015 בקורס תקינה בינלאומית בלשכת רואי חשבון בישראל


מצגת לגבי העדכונים בתקן דיווח כספי בינלאומי 3 (מעודכן) ובתקן חשבונאות בינלאומי 27 (מעודכן)


תקציר פרשנות בינלאומית מספר 16

גידורים של השקעה נטו בפעילות חוץ


תקציר פרשנות בינלאומית מספר 15

הסכמים להקמת נדל"ן


תקציר פרשנות בינלאומית מספר 14, תקן חשבונאות בינלאומי 19

המגבלה על נכס הטבה מוגדרת, דרישות הפקדה מינימליות ויחסי הגומלין ביניהן


תקציר פרשנות בינלאומית מספר 12

הסדרי זיכיון למתן שירות


מתכונת הדוחות הכספיים