הדפס
חיפוש באתר

נוסח משולב של תקני חשבונאות

במרוצת השנים עודכנו גילוי הדעת של לשכת רואי חשבון ותקני החשבונאות בעקבות פרסום של תקני חשבונאות חדשים. לאור עדכונים אלה, עלה הצורך בהכנת נוסח משולב אשר ישמש ככלי עבודה לחברות ולרואי החשבון. הנוסח המשולב הוכן על ידי צוות המוסד לתקינה ולא אושר על ידי הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה. כמו כן, לנוסח המשולב אין תוקף משפטי מחייב.

תוכן עניינים

מועד תחילה ומועד ביטול של כלל התקנים


כללי

הנוסחים המשולבים ומעמדם


מסגרת מושגית

נוסח משולב של מסגרת מושגית לעריכת דוחות כספיים ולהצגתם


הצגה של דוחות כספיים

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 34

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (בתחילה מיום 1.1.2019), על ידי תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021), כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים (בתחילה מיום 1.1.2021), על ידי תקן חשבונאות מספר 42 חקלאות (בתחילה מיום 1.1.2021), על ידי שיפור תקנים קיימים - 2021 (בתחילה מיום 1.1.2021) ועל ידי תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות (בתחילה מיום 1.1.2024). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 10, במסגרת תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021), במסגרת תקן חשבונאות מספר 42, במסגרת שיפור תקנים קיימים - 2021 ובמסגרת תקן חשבונאות מספר 43 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 35 (מעודכן 2018)

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי שיפור תקנים קיימים - 2021 (בתחילה מיום 1.1.2021). ניתן לראות את התיקונים במסגרת שיפור תקנים קיימים - 2021 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים ותמצית השיקולים והנימוקים

הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים - תקן חשבונאות מספר 12


הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים ותמצית השיקולים והנימוקים

נוסח משולב של תמצית השיקולים והנימוקים לתקן חשבונאות מספר 12


מלאי

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 26

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (בתחילה מיום 1.1.2019), על ידי תקן חשבונאות מספר 42 חקלאות (בתחילה מיום 1.1.2021), על ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות (בתחילה מיום 1.1.2024) ועל ידי תקן חשבונאות מספר 44 עלויות אשראי (בתחילה מיום 1.1.2024). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 10, במסגרת תקן חשבונאות מספר 42, במסגרת תקן חשבונאות מספר 43 ובמסגרת תקן חשבונאות מספר 44 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


השקעות

שיטת השווי המאזני - נוסח משולב של גילוי דעת 68

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 41, גילויים בהקשר לצד קשור (בתחילה מיום 1.1.2020). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 41 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


השקעות

דוחות כספיים מאוחדים - נוסח משולב של גילוי דעת 57

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (בתחילה מיום 1.1.2019). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 10 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


השקעות

בחינת קיום שליטה לעניין איחוד דוחות כספיים במצבים בהם לבעלי מניות המיעוט יש זכויות אישור או זכויות וטו - הבהרה מספר 5

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 41, גילויים בהקשר לצד קשור (בתחילה מיום 1.1.2020). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 41 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


השקעות

הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן)


השקעות

הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה ותעודות השתתפות בקרנות השקעה בנאמנות - נוסח משולב של גילוי דעת 33


השקעות

הטיפול החשבונאי על ידי המשקיע בהשקעה ביחידות השתתפות במחקר מדעי - נוסח משולב של גילוי דעת 42


השקעות

ישויות השקעה - תקן חשבונאות מספר 37

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 41, גילויים בהקשר לצד קשור (בתחילה מיום 1.1.2020). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 41 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


רכוש קבוע ומענק השקעות

רכוש קבוע - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 27

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (בתחילה מיום 1.1.2019), על ידי תקן חשבונאות מספר 42 חקלאות (בתחילה מיום 1.1.2021), על ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות (בתחילה מיום 1.1.2024), על ידי תקן חשבונאות מספר 44 עלויות אשראי (בתחילה מיום 1.1.2024) ועל ידי תקן חשבונאות מספר 45 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי (בתחילה מיום 1.1.2023). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 10, במסגרת תקן חשבונאות מספר 42, במסגרת תקן חשבונאות מספר 43, במסגרת תקן חשבונאות מספר 44 ובמסגרת תקן חשבונאות מספר 45 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


רכוש קבוע ומענק השקעות

הטיפול החשבונאי במענק השקעות - נוסח משולב של גילוי דעת 35

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 42 חקלאות (בתחילה מיום 1.1.2021) ובוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 45 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי (בתחילה מיום 1.1.2023). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 42 ותקן חשבונאות מספר 45 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


נדל"ן להשקעה

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 16

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (בתחילה מיום 1.1.2019), על ידי תקן חשבונאות מספר 42 חקלאות (בתחילה מיום 1.1.2021) ועל ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות (בתחילה מיום 1.1.2024). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 10, במסגרת תקן חשבונאות מספר 42 ובמסגרת תקן חשבונאות מספר 43 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


נכסים בלתי מוחשיים

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 30

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות (בתחילה מיום 1.1.2024), על ידי תקן חשבונאות מספר 44 עלויות אשראי (בתחילה מיום 1.1.2024) ועל ידי תקן חשבונאות מספר 45 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי (בתחילה מיום 1.1.2023). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 43, במסגרת תקן חשבונאות מספר 44 ובמסגרת תקן חשבונאות מספר 45 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים

ירידת ערך נכסים - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009)

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (בתחילה מיום 1.1.2019), תקן חשבונאות מספר 42, חקלאות (בתחילה מיום 1.1.2021) ותקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות (בתחילה מיום 1.1.2024). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 10, במסגרת תקן חשבונאות מספר 42 ובמסגרת תקן חשבונאות מספר 43 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים

הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת שאינה חברת בת - נוסח משולב של הבהרה מספר 1 (מעודכן 2009)


הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים

הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים של חברה מוחזקת, שאינה חברה בת - נוסח משולב של הבהרה מספר 6 (מעודכן 2009)


הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים

הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת שאינה חברה בת - נוסח משולב של הבהרה מספר 10


עסקאות לטווח ארוך

הקמת בניינים למכירה - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 2

לאחר פרסום הנוסח המשולב בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות (בתחילה מיום 1.1.2024)


עסקאות לטווח ארוך

היוון עלויות אשראי - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 3

לאחר פרסום הנוסח המשולב בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 44 עלויות אשראי (בתחילה מיום 1.1.2024)


עסקאות לטווח ארוך

עבודות על פי חוזה ביצוע - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 4

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 45 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי (בתחילה מיום 1.1.2023) ובוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות (בתחילה מיום 1.1.2024). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 45 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


עסקאות לטווח ארוך

הסדרי זיכיון למתן שירות - תקן חשבונאות מספר 33

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות (בתחילה מיום 1.1.2024) ועל ידי תקן חשבונאות מספר 44 עלויות אשראי (בתחילה מיום 1.1.2024)


הטבות עובד

תקן חשבונאות מספר 39

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (בתחילה מיום 1.1.2019). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 10 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 22 (מעודכן 2017)

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (בתחילה מיום 1.1.2019), על ידי תקן חשבונאות מספר 41 גילויים בהקשר לצד קשור (בתחילה מיום 1.1.2020) ועל ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות (בתחילה מיום 1.1.2024). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 10, במסגרת תקן חשבונאות מספר 41 ובמסגרת תקן חשבונאות מספר 43 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 13 (מעודכן)


תשלום מבוסס מניות

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 24 (מעודכן 2018)

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות (בתחילה מיום 1.1.2024). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 43 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


הכרה בהכנסות

הכנסות - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 25

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (בתחילה מיום 1.1.2019) ועל ידי תקן חשבונאות מספר 42 חקלאות (בתחילה מיום 1.1.2021) ובוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות (בתחילה מיום 1.1.2024). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 10 ובמסגרת תקן חשבונאות מספר 42 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


הכרה בהכנסות

דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו - הבהרה מספר 8

לאחר פרסום הנוסח המשולב בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות (בתחילה מיום 1.1.2024)


הכרה בהכנסות

הכנסות מעסקאות תוכנה - הבהרה מספר 9

לאחר פרסום הנוסח המשולב בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות (בתחילה מיום 1.1.2024)


הוצאות (הכנסות) מסים על ההכנסה

מסים על ההכנסה - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 19

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (בתחילה מיום 1.1.2019), על ידי שיפור תקנים קיימים - 2021 (בתחילה מיום 1.1.2021) ועל ידי תקן חשבונאות מספר 45 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי (בתחילה מיום 1.1.2023). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 10, במסגרת שיפור תקנים קיימים - 2021 ובמסגרת תקן חשבונאות מספר 45 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


הוצאות (הכנסות) מסים על ההכנסה

הטיפול החשבונאי בהוצאות מסים על ההכנסה בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2003 - הנחיה מקצועית 04/1


הוצאות (הכנסות) מסים על ההכנסה

הטיפול החשבונאי בהטבות המס בגין הענקות של מכשירים הוניים לעובדים שלא הוכרה בגינן הוצאה - הבהרה מספר 7


רווח למניה

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 21


דין וחשבון על תזרימי המזומנים

נוסח משולב של גילוי דעת 51


הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה

תקן חשבונאות מספר 23

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 44 עלויות אשראי (בתחילה מיום 1.1.2024). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 44 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 38

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 42 חקלאות (בתחילה מיום 1.1.2021). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 42 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


דיווחים נוספים

צדדים קשורים - נוסח משולב של גילוי דעת 29

לאחר פרסום הנוסח המשולב בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 41, גילויים בהקשר לצד קשור (בתחילה מיום 1.1.2020). ניתן לראות את תקן חשבונאות מספר 41 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


דיווחים נוספים

אירועים לאחר תקופת הדיווח - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 7

לאחר פרסום הנוסח המשולב, תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (בתחילה מיום 1.1.2019). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 10 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


דיווחים נוספים

דיווח מגזרי - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 11


דיווח כספי לתקופות ביניים

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 14

לאחר פרסום הנוסח המשולב, תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (בתחילה מיום 1.1.2019) ועל ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות (בתחילה מיום 1.1.2024). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 10 ובמסגרת תקן חשבונאות מספר 43 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


מוסדות ללא כוונת רווח

כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים - נוסח משולב של גילוי דעת מספר 69

לאחר פרסום הנוסח המשולב בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021), כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. ניתן לראות את תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021) בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


מוסדות ללא כוונת רווח

דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה - תקן חשבונאות מספר 9 (מעודכן 2016)

לאחר פרסום הנוסח המשולב בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021), כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. ניתן לראות את תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021) בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


מוסדות ללא כוונת רווח

דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 18 (מעודכן 2009)

לאחר פרסום הנוסח המשולב תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (בתחילה מיום 1.1.2019), על ידי תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021) כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים (בתחילה מיום 1.1.2021), על ידי תקן חשבונאות מספר 41 גילוי בהקשר לצד קשור (בתחילה מיום 1.1.2020), על ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות (בתחילה מיום 1.1.2024), על ידי תקן חשבונאות מספר 44 עלויות אשראי (בתחילה מיום 1.1.2024) ועל ידי תקן חשבונאות מספר 45 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי (בתחילה מיום 1.1.2023). ניתן לראות את התיקונים במסגרת תקן חשבונאות מספר 10, במסגרת תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021), במסגרת תקן חשבונאות מספר 41, במסגרת תקן חשבונאות מספר 43, במסגרת תקן חשבונאות מספר 44 ובמסגרת תקן חשבונאות מספר 45 בתקינה ישראלית - תקני חשבונאות.


מוסדות ללא כוונת רווח

הבהרה מקצועית - באור בדבר מדיניות חשבונאית בדוחות כספיים של רשות מקומית


אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)

תקן חשבונאות מספר 29


מתן אפשרות לאימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות (IFRS for SME)

תקן חשבונאות מספר 32