הדפס
חיפוש באתר

פרוטוקולים של ישיבות הוועדה המקצועית

ישיבות הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות נערכות אחת לשבועיים או לשלושה שבועות. החל משנת 2020 כולל מדור זה את הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה המקצועית, אשר אושרו.

לפרסומים של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בנושא תקני דיווח כספי בינלאומיים אין מעמד של תקן או הבהרה והם אינם מחייבים.