הדפס
חיפוש באתר

פרסומים מדיוני הוועדה

ישיבות הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות נערכות אחת לשבועיים או לשלושה שבועות. החל משנת 2020 כולל מדור זה את הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה המקצועית, אשר אושרו.

כמו כן, במהלך דיוני הוועדה המקצועית מתעוררות סוגיות הנוגעות לדיווח הכספי בהתאם לתקינה הבינלאומית. מדור זה כולל את הנושאים שנדונו בוועדה המקצועית ואת העמדה שהתגבשה. 

לפרסומים של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בנושא תקני דיווח כספי בינלאומיים אין מעמד של תקן או הבהרה והם אינם מחייבים.