הדפס
חיפוש באתר

תגובה להצעות לתקני IFRS

הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה מקיימת דיונים בהצעות לתקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, בהצעות לתיקונים לתקנים ובהצעות לפרשנויות חדשות. בעקבות דיונים אלה מכין צוות המוסד לתקינה מכתבי תגובה להצעות לוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB). להלן מכתבי התגובה של הוועדה המקצועית:


תגובה להצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 16 - חכירות

הקלה בגין ויתור על דמי חכירה כתוצאה ממשבר הקורונה


תגובה להצעה בינלאומית - התייחסות למסגרת המושגית

הצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 3, צירופי עסקים


תגובה להצעה בינלאומית - חוזים מכבידים - עלויות לקיום חוזה

הצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 37, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים


תגובה לנייר לדיון - מכשירים פיננסיים עם מאפיינים של הון


תגובה להצעה בינלאומית - הגדרה של עסק והטיפול החשבונאי בזכויות שהוחזקו קודם לכן

תיקונים מוצעים לתקן דיווח כספי בינלאומי 3 ולתקן דיווח כספי בינלאומי 11


תגובה להצעות לשיפורים לתקני דיווח כספי בינלאומיים

מחזור 2014-2016


תגובה להצעה למסמך בנושא יישום מהותיות בדיווח כספי


תגובה להצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 4

יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים ותקן דיווח כספי בינלאומי 4 חוזי ביטוח


תגובה להצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 40 בנושא העברות של נדל"ן להשקעה