הדפס
חיפוש באתר

תוספות לתקני IFRS

להלן התרגום לעברית של תקני דיווח כספי בינלאומיים ותיקונים לתקנים שמועד תחילתם חל לאחר 1 בינואר 2023. תרגום התקנים נבדק על ידי חברי ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית.

 


סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא-שוטפות

תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגה של דוחות כספיים - ינואר 2020 ויולי 2020

התיקונים ייושמו למפרע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 8 לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר 2024 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר. הוועדה לתקני דיווח כספי בינלאומיים פרסמה באוקטובר 2022 הצעה לתיקון של תקן חשבונאות בינלאומי 1, המשנה את כללי הסיווג של התחייבויות עם אמות מידה פיננסיות ודחתה את מועד התחילה של התיקונים.


תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28

מכירה או השקעה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה או עסקה משותפת שלו (תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28) כפי שתוקן על ידי מועד תחילה של התיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28 בחודש דצמבר 2015. מועד התחילה של התיקונים טרם נקבע.