הדפס
חיפוש באתר

תקינה בינלאומית

התקינה הבינלאומית היא תקינה המפורסמת על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) וכוללת את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS), תקני החשבונאות הבינלאומיים (IAS), פרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRIC) ופרשנויות של הוועדה המתמדת לפרשנויות (SIC).

בהתאם לתקן חשבונאות מספר 29 אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ולסעיף 3(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע - 2010 ישויות שכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק זה (למעט חברות דואליות) נדרשות להגיש דוחות כספיים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (החל משנת 2008).