הדפס
חיפוש באתר

IFRIC'S AGENDA DECISIONS

המוסד לתקינה מפרסם תרגום של ה-AGENDA DECISIONS שמפרסמת הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRIC) על מנת לסייע למדווחים ולרואי החשבון ביישום התקינה הבינלאומית. תרגום ה-AGENDA DECISIONS של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי לעברית מובא לנוחות המדווחים ורואי החשבון. הנוסח המקורי באנגלית הוא הנוסח המחייב וניתן לקרוא אותו באתר האינטרנט של המוסד לתקני דיווח כספי בינלאומיים (בכל תרגום בעברית קיים קישור להחלטה באנגלית). 

בהתאם ל-Due process Handbook, החלטות אלה של ה-IFRIC, כולל דברי ההסבר שכלולים בהן, אינן מוסיפות או משנות את דרישות תקני IFRS. במקום זאת, דברי ההסבר מסבירים כיצד ליישם את העקרונות והדרישות בתקני IFRS לעסקה או לתבנית העובדות המתוארת ב- AGENDA DECISION. מאחר שדברי ההסבר שואבים את הסמכות שלהם מתקני IFRS עצמם, ישות נדרשת ליישם את תקני IFRS הרלוונטיים תוך יישום דברי ההסבר ב- AGENDA DECISION. דברי ההסבר עשויים לספק תובנות נוספות אשר עשויות לשנות את ההבנה של העקרונות והדרישות בתקני IFRS. כתוצאה מכך, ייתכן שישות תקבע שהיא צריכה לשנות את המדיניות החשבונאית שלה בעקבות AGENDA DECISION. בהחלטות של ה-IFRIC לא נקבעו מועד תחילה והוראות מעבר. בהתאם ל-Due process Handbook, מצופה שישות תהיה זכאית לתקופת זמן מספקת על מנת לקבוע וליישם שינוי כלשהו במדיניות החשבונאית הנדרש כתוצאה מ- AGENDA DECISION (לדוגמא, ישות צריכה להשיג מידע חדש או להתאים את המערכות שלה לצורך יישום השינוי). הקביעה כמה זמן דרוש על מנת ליישם את השינוי במדיניות החשבונאית היא עניין של שיקול דעת ותלויה בנסיבות ובעובדות הספציפיות של כל ישות. יחד עם זאת, ישות מצופה ליישם כל שינוי במועד  (on a timely basis) ותשקול, אם מהותי, אם נדרש גילוי לגבי השינוי בהתאם לתקני IFRS.


מעונות והלוואות למעונות שהוענקו לעובדים

אוקטובר 2023


פרמיות לקבל מגורם מתווך

תקן דיווח כספי בינלאומי 17, חוזי ביטוח ותקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים

אוקטובר 2023


ערבות על חוזה נגזר

תקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים

אוקטובר 2023


הגדרת חכירה - זכויות החלפה

תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות

אפריל 2023


חברות למטרת רכישה מיוחדת: טיפול חשבונאי בכתבי אופציה ברכישה

אוקטובר 2022


קבוצות רב-מטבעיות של חוזי ביטוח

תקן דיווח כספי בינלאומי 17, חוזי ביטוח ותקן חשבונאות בינלאומי 21, השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

אוקטובר 2022


ויתור של המחכיר על תשלומי חכירה

תקן דיווח כספי בינלאומי 9 ותקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות

אוקטובר 2022


זיכויים שליליים בגין רכבים עם פליטה נמוכה

תקן חשבונאות בינלאומי 37, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

יולי 2022


העברה של כיסוי ביטוח בקבוצה של חוזי קצבה

תקן דיווח כספי בינלאומי 17, חוזי ביטוח

יולי 2022


חברות למטרת רכישה מיוחדת: סיווג של מניות ציבור כהתחייבויות פיננסיות או כהון

תקן חשבונאות בינלאומי 32, מכשירים פיננסיים: הצגה

יולי 2022


ספק עיקרי מול סוכן: משווק תוכנה

תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות

מאי 2022


פקדונות לפי דרישה עם מגבלות על השימוש הנובעות מחוזה עם צד שלישי

תקן חשבונאות בינלאומי 7, דוח על תזרימי המזומנים

אפריל 2022


עסקאות של פעילויות מימון מחדש מיועדות לטווח ארוך יותר III

תקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים ותקן חשבונאות בינלאומי 20, הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי

מרס 2022


הטבות כלכליות משימוש בחוות רוח

תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות

דצמבר 2021


מס ערך מוסף שאינו ניתן להחזר בגין תשלומי חכירה

תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות

אוקטובר 2021


הטיפול החשבונאי באופציות המסווגות כהתחייבויות פיננסיות בהכרה לראשונה

תקן חשבונאות בינלאומי 32, מכשירים פיננסיים: הצגה

אוקטובר 2021


הכנה של דוחות כספיים כאשר ישות אינה עוד עסק חי

תקן חשבונאות בינלאומי 10, אירועים לאחר תקופת הדיווח

יוני 2021


עלויות הדרושות למכירת מלאי

תקן חשבונאות בינלאומי 2, מלאי

יוני 2021


גידור השתנות של תזרימי המזומנים כתוצאה משיעורי ריבית ריאליים

תקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים

מאי 2021


ייחוס הטבה לתקופות שירות

תקן חשבונאות בינלאומי 19, הטבות עובד

מאי 2021


עלויות תצורה או התאמה ללקוח בהסדר שירותי מחשוב ענן

תקן חשבונאות בינלאומי 38, נכסים בלתי מוחשיים

אפריל 2021


הסדרי מימון בשרשרת ההספקה - פקטורינג הפוך

דצמבר 2020


מסים נדחים המתייחסים להשקעה בחברה בת

תקן חשבונאות בינלאומי 12, מסים על ההכנסה

יוני 2020


מכירה וחכירה בחזרה עם תשלומים משתנים

תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות

יוני 2020


תשלומי העברת שחקן

תקן חשבונאות בינלאומי 38, נכסים בלתי מוחשיים

יוני 2020


השלכות מס מרובות להשבה של נכס

תקן חשבונאות בינלאומי 12, מסים על ההכנסה

אפריל 2020


הצגת מספרי השוואה כאשר פעילות חוץ הופכת לראשונה היפר-אינפלציונית

תקן חשבונאות בינלאומי 21, השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ ותקן חשבונאות בינלאומי 29, דיווח כספי בסביבות כלכליות היפר-אינפלציונית

מרס 2020


הפרשי שער מצטברים לפני שפעילות חוץ הופכת היפר-אינפלציונית

תקן חשבונאות בינלאומי 21, השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

מרס 2020


תרגום של פעילות חוץ היפר-אינפלציונית - הצגת הפרשי שער

תקן חשבונאות בינלאומי 21, השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ ותקן חשבונאות בינלאומי 29, דיווח כספי בסביבות כלכליות היפר-אינפלציונית

מרס 2020


עלויות הכשרה לקיום חוזה

תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות

מרס 2020


הגדרת חכירה-זכויות לקבלת החלטות

תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות

ינואר 2020


תקופת חכירה ואורך חיים שימושיים של שיפורים במושכר

תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות ותקן חשבונאות בינלאומי 16, רכוש קבוע

נובמבר 2019


גילוי של שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון

תקן חשבונאות בינלאומי 7, דוח על תזרימי מזומנים

ספטמבר 2019


שיעור ריבית תוספתי של חוכר

תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות

ספטמבר 2019


יציאה עוקבת על נכסים ביולוגיים

תקן חשבונאות בינלאומי 41, חקלאות

ספטמבר 2019


הצגה של התחייבויות או נכסים המתייחסים לטיפולי מס לא ודאיים

תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגה של דוחות כספיים

ספטמבר 2019


גידור שווי הוגן של סיכון מטבע חוץ בגין נכסים לא-פיננסיים

תקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים

ספטמבר 2019


פיצוי בגין עיכובים או ביטולים

תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות

ספטמבר 2019


עלויות לקיום חוזה

תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות

יוני 2019


זכויות תת קרקעיות

תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות

יוני 2019


החזקות של מטבעות קריפטוגרפיים

יוני 2019


השפעה של הנחה פוטנציאלית על סיווג תוכנית

תקן חשבונאות בינלאומי 19, הטבות עובד

יוני 2019


ריפוי של נכס פיננסי פגום עקב סיכון אשראי

תקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים

מרס 2019


העברה לאורך זמן של סחורה בהקמה

תקן חשבונאות בינלאומי 23, עלויות אשראי

מרס 2019


סילוק פיזי של חוזים לקנות או למכור פריט לא פיננסי

תקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים

מרס 2019


אמצעי לחיזוק אשראי במדידה של הפסדי אשראי חזויים

תקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים

מרס 2019


מכירת תפוקה על ידי שותף בפעילות משותפת

תקן דיווח כספי בינלאומי 11, הסדרים משותפים

מרס 2019


התחייבויות בהתייחס לזכות של שותף בפעילות משותפת

תקן דיווח כספי בינלאומי 11, הסדרים משותפים

מרס 2019


יישום הדרישה של צפוי ברמה גבוהה כאשר נגזר ספציפי מיועד כמכשיר מגדר

תקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים ותקן חשבונאות בינלאומי 39, מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה

מרס 2019


זכות גישה של לקוח לתוכנה של ספק הנמצאת בענן

תקן חשבונאות בינלאומי 38, נכסים בלתי מוחשיים

מרס 2019


בחינה של סחורות או שירותים שהובטחו

תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות

ינואר 2019


השקעה בחברה בת המטופלת לפי עלות: מימוש חלקי

תקן חשבונאות בינלאומי 27, דוחות כספיים נפרדים

ינואר 2019


השקעה בחברה בת המטופלת לפי עלות: רכישה בשלבים

תקן חשבונאות בינלאומי 27, דוחות כספיים נפרדים

ינואר 2019


פקדונות המתייחסים למסים שאינם מסים על ההכנסה

תקן חשבונאות בינלאומי 37, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

ינואר 2019