דלג לתוכן העמוד

הטיפול החשבונאי בהלוואות שהוענקו לעובדים על ידי ישות לרכישת מניותיה  

לאור פרסום תקן חשבונאות מספר 24, תשלום מבוסס מניות, הועלתה השאלה לגבי הטיפול החשבונאי בהלוואות Non-Recourse שהוענקו לעובדי הישות לרכישת מניותיה. במהלך הדיונים בוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בנושא הובאה לידיעתנו פרשנות של הוועדה לפרשנויות של כללי דיווח כספי IFRIC)) (להלן-"הוועדה לפרשנויות") של המוסד לתקני חשבונאות בינלאומיים כאמור להלן. 

הוועדה לפרשנויות נדרשה לבחון את הטיפול החשבונאי בהלוואות Non-Recourse שהוענקו לעובדי הישות לרכישת מניותיה, ואשר הביטחון היחידי להבטחת פירעון ההלוואה הוא המניות. 

הוועדה לפרשנויות נדרשה לבחון אם ההלוואה צריכה להיחשב כחלק מתשלום מבוסס מניות פוטנציאלי, כאשר ההסכם בכללותו מטופל כאופציה, או שההלוואה צריכה להיות מטופלת בנפרד, כנכס פיננסי. 

הוועדה לפרשנויות ציינה, כי הנפקת מניות שתמורתה שולמה בהלוואה שניתנה על ידי הישות המנפיקה וההלוואה היא מסוג Non-Recourse כאמור לעיל, תטופל כהענקה של אופציה, לפיה האופציה מומשה במועד או במועדים בהם ההלוואה נפרעה. 

הוועדה לפרשנויות החליטה כי היא מצפה לטיפול חשבונאי אחיד במקרה הנדון וכי אין בכוונתה להעלות נושא זה על סדר היום.