הדפס
חיפוש באתר

פרסומים שונים

במהלך דיוני הוועדה המקצועית מתעוררות סוגיות הנוגעות לדיווח הכספי בהתאם לתקינה הבינלאומית. מדור זה מרכז את הנושאים שנדונו בוועדה המקצועית ואת העמדה שהתגבשה. 

לפרסומים של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בנושא תקני דיווח כספי בינלאומיים אין מעמד של תקן או הבהרה והם אינם מחייבים.

 


ויתורי חכירה ומענקים ממשלתיים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

תקן חשבונאות מספר 45, מענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי

הוועדה המקצועית קיימה לאחרונה דיונים בנושא ויתורי חכירה ומענקים ממשלתיים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל". פרסום זה כולל את עמדת הוועדה המקצועית בנושא.


מענקים בעקבות משבר הקורונה - הטיפול החשבונאי על ידי מלכ"רים (כולל בתי חולים ציבוריים וקופות חולים)

תקינה ישראלית

הוועדה המקצועית קיימה לאחרונה דיון בנושא כללי הסיווג וההצגה של מענקים אשר קיבלו מלכ"רים בעקבות משבר הקורונה. פרסום זה כולל את עמדת הוועדה המקצועית לעניין כללי הסיווג וההצגה של מענקים אלה וכן התייחסות לכללי ההכרה שחלים על מענקים אלה.


סיווג רכיב ההתחייבות של אג"ח להמרה - עדכון מחודש מאי 2020

תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים


חכירות

תקן חשבונאות מספר 35, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

מסמך זה היה רלוונטי עד לפרסום תקן חשבונאות מספר 35 (מעודכן 2018) שמועד תחילתו הוא 1 בינואר 2018.


דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה 

תקן חשבונאות מספר 9, דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה


היטלי השבחה 

פרשנות מספר 21 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי, היטלים ותקן דיווח כספי בינלאומי 13, שווי הוגן


דרישה להצגת דוח נוסף על המצב הכספי לתחילת תקופת ההשוואה המוקדמת ביותר שמוצגת - עדכון לגבי דוחות כספיים לשנת 2010 

תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים


עסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה, ללא איבוד שליטה (מחליף פרסום בנושא מיום 2/2/2010)  

תקן חשבונאות בינלאומי 27, דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים


דרישה להצגת דוח נוסף על המצב הכספי לתחילת תקופת ההשוואה המוקדמת ביותר שמוצגת

תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים


עדכון בנושא שינוי במדיניות החשבונאית במהלך השנה הראשונה לאימוץ תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים 

הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) פרסמה הצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 1 בנושא שינוי במדיניות החשבונאית במהלך השנה הראשונה לאימוץ תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים


הצעה לטיפול חשבונאי בפוליסות ביטוחי מנהלים שהוצאו לפני שנת 2004 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 19  

בהמשך לדיונים שהתקיימו בנושא בוועדה המקצועית של המוסד לתקינה, ולהודעה קודמת שפרסם המוסד לתקינה בנושא, להלן הטיפול החשבונאי המוצע בפוליסות ביטוחי מנהלים שהוצאו לפני שנת 2004 שהומלץ על ידי PWC (גישה שמקובלת גם על KPMG).


הטיפול החשבונאי בחכירות קרקע ממינהל מקרקעי ישראל - עדכון 

תקן חשבונאות בינלאומי 17, חכירות


סיווג רכיב ההתחייבות של אג"ח להמרה - עדכון 

תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים


שינויים במדיניות החשבונאית במהלך השנה הראשונה לאימוץ תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים 

תקן דיווח כספי בינלאומי 1, אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים ותקן חשבונאות בינלאומי 8, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות


היעדר שערי חליפין ומחירים מצוטטים בתאריך המאזן

תקן חשבונאות בינלאומי 21, השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ ותקן חשבונאות בינלאומי 39, מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה


נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן - עדכון 

תקן חשבונאות בינלאומי 39 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה


נגזרי מטבע חוץ משובצים 

תקן חשבונאות בינלאומי 39, מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה


סיכום דיון בנושא דרישות הגילוי בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2008 שנערכו לראשונה לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים 


ביטול הפסד מירידת ערך השקעה בחברה כלולה  

תקן חשבונאות בינלאומי 36, ירידת ערך נכסים, תקן חשבונאות בינלאומי 28, השקעות בחברות כלולות ותקן דיווח כספי בינלאומי 1, אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים


ירידת ערך של השקעות במכשירים הוניים המסווגות כנכסים פיננסיים זמינים למכירה  

תקן חשבונאות בינלאומי 39, מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה


סיווג רכיב ההתחייבות של אג"ח להמרה 

תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים


הצגת מניות בכורה הניתנות לפדיון בנסיבות מוגדרות ומניות בכורה שיחס ההמרה שלהן למניות רגילות משתנה בתנאים מסוימים 

תקן חשבונאות בינלאומי 32, מכשירים פיננסיים: הצגה


נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן 

תקן חשבונאות בינלאומי 39, מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה


נכסי תוכנית של הטבה מוגדרת 

תקן חשבונאות בינלאומי 19 הטבות עובד


ירידת ערך השקעה בחברה כלולה 

תקן חשבונאות בינלאומי 28 ותקן חשבונאות בינלאומי 36


נכסי תוכנית של הטבה מוגדרת 

תקן חשבונאות בינלאומי 19, הטבות עובד


מענקי מדען - מכתב התגובה של ה- IFRIC 

בחודש יולי 2007 התקבל במוסד לתקינה מכתב התגובה של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי לגבי הטיפול החשבונאי במענקי מדען. מצורף מכתב התגובה.


מענקי מדען - מכתב הפנייה ל IFRIC  

בחודש מרס 2007 פנה המוסד לתקינה לוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי לגבי הטיפול החשבונאי במענקי מדען בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים. מצורף מכתב הפנייה.


הנפקת חבילה של ניירות ערך 

תקן חשבונאות בינלאומי 32, מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה ותקן חשבונאות בינלאומי 39, מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה


אג"ח להמרה הצמודה למדד מחירים לצרכן או לשער מטבע חוץ  

תקן חשבונאות בינלאומי 32, מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה ותקן חשבונאות בינלאומי 39, מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה


הטיפול החשבונאי בהתחייבויות למימון נדל"ן להשקעה, אשר נמדד בשווי הוגן 


הטיפול החשבונאי בעודף עלות שיוחס לפרויקט מחקר ופיתוח בתהליך, אשר נרכש בעסקת צירוף עסקים שבוצעה לפני 1 בינואר 2007 ואשר נזקף כהוצאה במועד הרכישה 


הטיפול החשבונאי בחכירות קרקע ממינהל מקרקעי ישראל בעת אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים  


החלטה לגבי מועד הפסקת ההתאמה לאינפלציה של דוחות כספיים בהתאם לתקינה הבינלאומית  


הטיפול החשבונאי בהלוואות שהוענקו לעובדים על ידי ישות לרכישת מניותיה